Regulamin Prób Polowych Jesiennych
(Chasse Practiques) dla wyżłów użytkowych
  Ogólne zasady:

 1. Przedmiotem prób polowych jest wyróżnienie wśród konkurentów, najbardziej uzdolnionych pod względem wrodzonych zalet i tresury, przystosowanej do użytkowania na polowaniach.
 2. Wypróbowanie psów przeprowadza się osobno dla wyżłów angielskich ras i kontynentalnych; dla psów ras kontynentalnych wg. Obowiązujących regulaminów.
 3. Próbowanie psów w zasadzie winno się odbywać pod wiatr z zachowaniem warunków i wymagań, stosowanych przez myśliwego na polowaniu. Po wystawieniu zwierzyny przez psa powinna być zwierzyna przynajmniej jeden raz zabita w celu zbadania aportu.
 4. W próbach polowych mogą brać udział wyżły kompletnie gotowe do polowania, niezależnie od wieku.
 5. Psy nie posiadające rodowodu, widocznie chore, a także grzejące się suki nie mogą brać udziału w konkursach.
 6. Próbowanie i ocenę psów przeprowadza się na podstawie ich pracy w pojedynkę.
 7. Próbowanie psów dochodzi do skutku niezależnie od stanu pogody. W wyjątkowych wypadkach konkursy mogą być odroczone na zasadzie decyzji sędziów.
 8. O wynikach prób decyduje komisja sędziowska, składająca się co najmniej z 3 - ech sędziów
 9. Decyzja sędziów, zapada większością głosów i jest ostateczna.
 10. Osoby zdyskwalifikowane przez którekolwiek Stowarzyszenie Kynologiczne nie może osobiście prowadzić psów na próbach, lub przekazywać swoje psy do prowadzenia komu innemu.


  Organizacja

 1. O czasie i miejscu konkursów, o warunkach zgłaszania i zapisów psów na próby, zgłasza się co najmniej na miesiąc przed terminem wyznaczonych konkursów.
  Psy zgłoszone po zamknięciu zapisów nie mogą brać udziału w konkursach.
 2. Wyznaczenie kolejności pracy psów ustala się w drodze losowania po zamknięciu listy uczestników. Po ukończeniu próby w pierwszej turze, dalsze próbowanie psów odbywa się w kolejności, według uznania sędziów.
 3. Wykaz miejsca na oznaczonym terenie, kierunek pracy psów i czas trwania konkursów zależy od uznania sędziów.
 4. Po zawezwaniu psa do startu i zajęcia wskazanego miejsca daje się możliwość menerowi przygotowania psa do pracy.
 5. Rozpoczęcie i ukończenie pracy psa następuje na rozkaz sędziów według wyraźnego sygnału. Żadne omyłki zrobione przez psa lub ich menerów przed wydaniem sygnałów na rozpoczęcie lub po sygnale na jej ukończenie nie mogą mieć wpływu na ocenę sędziów.
 6. Psy niedostarczone na start w ciągu 15 minut po zawezwaniu przez sędziów, tracą prawo do współzawodnictwa w konkursach.
 7. W czasie próbowania psów każdy mener powinien prowadzić swego psa w takiej odległości od sędziów żeby ułatwić obserwacje pracy psa.
 8. Zachowanie się każdego psa po strzale powinno być sprawdzone w pierwszej turze, po wystawieniu zwierzyny.
 9. Zdolność każdego psa do aportowania powinna być stwierdzona w czasie konkursów. W tym celu po dokonanym przez psa wystawieniu i doprowadzeniu do zwierzyny powinna być zabita co najmniej 1 sztuka.


  Ocena pracy psów

 1. Ocenę pracy psów pozostawia się dowolnemu uznaniu sędziów i przeprowadza się w sposób przez nich obrany
 2. Zadaniem sędziów na próbach polowych jest wyróżnienie najlepszych psów wśród konkurentów pod względem wydajności ich pracy i tresury, przystosowanej do wykorzystania psa na polowaniu
 3. Przy ocenie wydajności pracy psów decydujące znaczenie ma przede wszystkim stopień posiadanych przez nie wrodzonych zalet ujawnionych w czasie konkursów.
 4. Wychodząc z założenia, że w czasie polowania nie może być zgubionej zwierzyny, aportowanie przez psa zabitej zwierzyny jest bezwzględnym warunkiem do wyróżnienia psa na próbach polowych.
 5. Do cech pożądanych powinny być odniesione zdolność psa do anonsu. Brak anonsu nie powoduje dyskwalifikacji psa na próbach polowych
 6. Umiejętność tresury powinna być rozpatrywana pod względem prawidłowego ułożenia psa w polu i doprowadzenia go do bezwzględnego posłuszeństwa w czasie konkursów.


  Nagradzanie psów

 1. Na podstawie wyników prób polowych wyróżnione psy otrzymują dyplomy potwierdzające zdobycie przez nie jednej z następujących nagród: I, II, II stopnia, oraz listów pochwalnych.
 2. Przy niskim poziomie pracy psów ilość przewidzianych nagród może być zmniejszona przez sędziów z obniżeniem nagrody o jeden stopień. Natomiast przy znacznej ilości wyróżnionych psów ilość przewidzianych nagród może być powiększona przez wydanie IV lub V stopnia.
 3. W wypadkach równości szans i trudności ustalenia przewagi konkurentów jedna z nagród może być podzielona pomiędzy dwa psy.

  Championat

 1. Pies, który otrzymał I nagrodę, o ile wykaże wyjątkowe zdolności może otrzymać według uznania sędziów dodatkowo "Certyfikat Polowy na Championat" nadaje automatycznie psu tytuł "Championa Polowego" pod warunkiem otrzymania przez niego jakiejkolwiek nagrody na wystawie psów w klasie otwartej.


  Specjalne nagrody

 1. Pieniężne i specjalne nagrody dla właścicieli i hodowców lub treserów psów przekazywane są do dyspozycji sędziów i ogłaszane w programie prób o warunkach ich przeznaczenia.


Źródło:
. Kalendarz Myśliwski Polskiego Związku Łowieckiego na rok 1948 

 Joanna i Tomasz Brygier

lutinka@gmail.com
tel. 604-542-627

tomasz-brygier@wp.pl
tel. 0 608-083-511

95-039 Sokolniki - Las, ul. Łódzka 5
© Theogonia Black. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Flat Face Studio.