Regulamin Prób Polowych wiosennych 1948 rok
(Fieldtrialsów)
Opracowany na zasadach regulaminów Federation Cynologique Internationale i Angielskiego Kennel Klubu

Ogólne zasady
 1. Przedmiotem konkurencji na field - trialsach jest współzawodnictwo o pierwszeństwo w polu psów myśliwskich w stosunku do ich uzdolnień i wydajności pracy polowej, ujawnionej w czasie konkursów
 2. W field - triasach mogą braci udział wyżły tylko angielskich ras pełnej krwi, w wieku nie mniej niż od 9 miesięcy
 3. Osoby, zdyskwalifikowane przez którekolwiek ze Stowarzyszeń kynologicznych nie mogą osobiście prowadzić psów na fiel - dtralasach, jak również psy ich nie mogą być prowadzone przez osoby inne.
 4. Psy nie posiadające rodowodów, chore, a także grzejące się suki, nie mogą być zapisane do udziału w konkursach
 5. Field - traialsy mogą być urządzane osobno dla współzawodnictwa psów każdej poszczególnej rasy, lub wspólnie dla psów wszystkich ras, jednakże z zachowaniem podziału konkurentów w każdym wypadku co najmniej na 2 zasadnicze klasy; klasę młodzieży (Derby) i klasę otwartą.
 6. W klasie młodzieży (derby)mogą brać udział tylko młode psy w wieku do 18 miesięcy. Do klasy otwartej może być zapisany każdy pies niezależnie od wieku. Udział psów w poprzednich konkursach, lub stopień uprzednio otrzymanej nagrody, nie stanowią przeszkód do współzawodnictwa, w klasie młodzieży i w klasie otwartej field triasów.
 7. Próbowanie psów, zapisanych do klasy młodzieży, odbywa się zasadniczo przed próbowaniem psów klasy otwartej
 8. Współzawodnictwo psów na field - triasach odbywa się parami i może być urządzane tylko przy udziale co najmniej dwóch konkurentów w każdej klasie
 9. Próbowanie psów w zasadzie powinno się odbywać pod wiatr, z zachowaniem w miarę możliwości jednakowych warunków co do kierunku wiatru i rodzaju zwierzyny
 10. Próbowanie psów odbywa się niezależnie od stanu pogody i tylko w wyjątkowych wypadkach konkursy mogą być odroczone zgodnie z decyzją sędziów.
 11. O wynikach konkursu decyduje komisja Sędziów, składająca się z 3 - ch członków
 12. Decyzja Sędziów zapada większością głosów i jest ostateczna


Regulamin
 1. O czasie i miejscu konkursów, oraz o warunkach zgłaszania i zapisu psów na field- triasy, ogłasza się najmniej na miesiąc przed terminem wyznaczonych konkursów. Psy, zgłoszone po zamknięciu zapisu i listy uczestników, nie mogą brać udziału w konkursach.
 2. Formowanie par i wyznaczanie kolejności ich pracy ustala się w drodze losowania, po zamknięciu listy współzawodników, unikają w miarę możliwości łączenia w jedna parę psów, należących do tego samego właściciela, lub prowadzonych przez tego samego menera.
 3. Po ukończeniu próby w pierwszej turze, formowanie następnych par i kolejność ich pracy odbywa się według uznania sędziów, lecz z uwzględnieniem zasady, żeby najlepsze psy, lub posiadające różne szanse, aby szły wcześniej połączone w odpowiednie pary
 4. Przy nieparzystej liczbie konkurentów, pies pozostały bez pary, lub pozbawiony pary w skutek wyłączenia jego konkurenta w czasie konkursów, idzie w parze z psem, wyznaczonym przez sędziów.
 5. Podczas prób, pies, posiadający wyższy numer według listy współzawodników danej klasy, zajmuje miejsce z prawej strony sędziów.
 6. Przy próbowaniu psów jednakowej maści i rasy, pies idący z prawej strony sędziów, powinien mieć na obroży kolorowa kokardkę dla łatwiejszego odróżnienia.
 7. Wybór miejsca na wyznaczonym terenie, kierunek pracy psów i czas trwania konkursów zależy od uznania sędziów, jednakże próbowanie w pierwszej turze nie może trwać krócej, niż 15 minut.
 8. Po zawezwaniu współzawodników do startu i zajęciu wskazanych miejsc, daje się możliwość menerowi przygotowania psów do pracy.
 9. Rozpoczęcie i ukończenie każdej tury następuje na rozkaz sędziów według wyraźnego sygnału. Żadne omyłki, zrobione przez psy, lub ich menerów, przed wydaniem sygnału na rozpoczęcie pracy lub po sygnale na jej zakończenie, nie mogą mieć wpływu na ocenę sędziów.
 10. Psy niedostarczone na start w ciągu 15 minut po zawezwaniu przez sędziów, tracą prawo do współzawodnictwa w danej klasie konkursu
 11. W czasie próbowania psów, każdy mener powinien prowadzić psa swego w takiej odległości od sędziów i konkurenta, żeby przede wszystkim ułatwić obserwację roboty psa, a następnie, aby jego praca nie przeszkadzała pracy konkurenta
 12. Zachowanie się każdego psa po strzale powinno być sprawdzone w pierwszej turze po wystawieniu przez psa zwierzyny i to pustym strzale.

Ocena pracy psów
 1. Ocenę pracy psów pozostawia się uznaniu sędziów i przeprowadza w drodze porównywania zalet współzawodników
 2. Zadaniem sędziów na field - triasach jest wyróżnienie najlepszych psów wśród konkurentów pod względem indywidualnym, rasowym a ustalenie kolejności ich pierwszeństwa według wydajności pracy i cech wskazanych w czasie konkursów.
 3. Wyróżnienia współzawodników dokonywa się w sposób stopniowego wyeliminowania psów na podstawie wykazanych przez nie w czasie konkursów wad i usterek w pracy.
 4. Z punktu widzenia field - triasów poszczególne wady i usterki psa myśliwskiego są 3 - ch rodzajów
  • Bezwzględne, które z zasady wymagają usunięcia psa od dalszego udziału w konkursach
  • Względne, które w zależności od ich stopnia i od okoliczności pracy, nawet przy posiadaniu dobrego wiatru i innych walorów, nie mogą być tolerowane na field - triasach
  • Usterki, względnie omyłki, mniejszej wagi, które aczkolwiek nie powodują dyskwalifikacji psa, decydują jednakowo o ostatecznym wyniku o pierwszeństwo współzawodników.

Wady bezwzględne, które w zasadzie wymagają usunięcia psa są następujące:
 1. Absolutny brak chodów, zainteresowania lub chęci do przekładania terenu
 2. Ustawiczne zatrzymanie się na tropach, fałszywe wystawianie zwierzyny na śladach oraz ściąganie do pustego miejsca, lub do ptaszków
 3. Bezcelowe bieganie po polu, lub praca samopas bez uwagi menera
 4. Gonienie zwierzyny przy spotkaniu, lub po jej wystawieniu
 5. Lękliwość po strzale

Wady względne - dyskwalifikujące psa w pewnych warunkach
 1. Brak stylu i pasji do pracy, stojące w przeciwieństwie do rasowości angielskiego psa
 2. Brak "aluru", lub przekroczenie granic okładania pola
 3. Brak energii i wytrzymałości przy szukaniu zwierzyny
 4. Zbędna ostrożność, nieśmiałość i niepewność roboty, charakteryzująca brak inicjatywy i doświadczenie psa w polu
 5. Praca dolnym wiatrem, wadliwy sposób trzymania Glowy podczas szukania
 6. Słaby wiatr, wskutek czego za krótko wystawia, przechodzi obok zwierzyny, albo wpada w nią bez zwietrzenia lub wreszcie fałszywie wystawia na śladach
 7. Wadliwe wystawianie zwierzyny, w sposób niezdecydowany przy następnym wypędzeniu zwierzyny bez rozkazu menera, albo zbyt twarda stójka powodująca niedoprowadzenie do zwierzyny
 8. Nieodpowiednie zachowanie się po zerwaniu się zwierzyny
 9. Brak inteligencji psa i orientowania się jego w polu
 10. Obojętne zachowanie się psa na widok konkurenta podczas wystawiania przez niego zwierzyny, lub ustawiczne sekundowanie swemu konkurentowi, bez samodzielnej pracy


Usterki lub omyłki - mniejszej wagi, które nie dotyczą zasadniczych wrodzonych wad lub nabytych w skutek przyzwyczajenia, nie powodują dyskwalifikacji psa, lecz jako obniżenie oceny psa przy ostatecznym wyniku porównawczym.

Nagradzanie psów
 1. Na podstawie wyników prób wyróżnione psy w każdej klasie otrzymują dyplomy, potwierdzające zdobycie przez nie jednej z następujących nagród: I, II, II i rezerwowej
 2. W wyjątkowych wypadkach, przy niskim poziomie pracy współzawodników, sędziowie mogą zmniejszyć ilość wyżej przewidzianych nagród przez ich obniżenie
 3. W wypadkach równości szans i trudności ustalenia przewagi współzawodników, jedna z nagród może być podzielona w drodze wyjątku pomiędzy dwa psy
 4. Pierwszy pies wśród wyróżnionych współzawodników w klasie młodzieży otrzymuje specjalna nagrodę "Derby", a psy nagrodzone I, II, lub III nagrodę w klasie otwartej otrzymują tytuł "Trialera"


Zaświadczenia polowe

Psy o wybitnych wrodzonych zdolnościach, które ze względu na wyniki prób, muszą pozostać bez miejsca, mogą być w klasie młodzieży i otwartej wyróżnione przez sędziów, jako cenny rasowy materiał rozpłodowy, w drodze wydania zaświadczeń polowych.

Championat

Pies, który otrzymał I- szą nagrodę w klasie otwartej, o ile wykaże wyjątkowe polowe zdolności, może otrzymać według uznania sędziów "Certyfikat Polowy na Championat" CPC Zdobycie na Field Trialsach co najmniej w ciągu 2- 3 lat, trzech certyfikatów na Cahampionat pod warunkiem otrzymania jakiejkolwiek nagrody na wystawie psów w klasie otwartej, nadaje psu automatycznie tytuł "Championa Polowego"

Specjalne nagrody

Pieniądze i specjalne nagrody dla właścicieli i treserów psów, ofiarowane przez Rząd, instytucje lub prywatne osoby, przekazuje się do dyspozycji sędziów i ogłasza w programie prób o warunkach lub przeznaczeniu.

Źródło:
. Kalendarz Myśliwski Polskiego Związku Łowieckiego na rok 1948 

 Joanna i Tomasz Brygier

lutinka@gmail.com
tel. 604-542-627

tomasz-brygier@wp.pl
tel. 0 608-083-511

95-039 Sokolniki - Las, ul. Łódzka 5
© Theogonia Black. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Flat Face Studio.